نرخ بلیت و پروازهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، آسمان ، آتا

دو طرفه تا ۲ سال یک طرفه تا ۲ سال دو طرفه ۲ تا ۱۲ سال یک طرفه ۲ تا ۱۲ سال دوطرفه بزرگسال یکطرفه بزرگسال FARE TAX روزهای پرواز هواپیمایی کد شهر شهر ۳۳۱,۹۶۰ ۱۶۵,۹۸۰ ۱,۲۴۵,۸۰۰ ۶۲۲,۹۰۰ ۲,۳۸۹,۶۰۰ ۱,۱۹۴,۸۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۱۱۴۸۰۰ X4 IR ABD آبادان ۱ ۲۸۷,۴۴۰ ۱۴۳,۷۲۰ ۱,۰۲۳,۲۰۰ ۵۱۱,۶۰۰ ۱,۹۴۴,۴۰۰ ۹۷۲,۲۰۰ ۸۷۰۰۰۰ ۱۰۲۲۰۰ D IR,EP,W5 ADU اردبیل ۲ ۳۱۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۵۸۰,۵۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ D IR,EP OMH ارومیه ۳ ۲۸۳,۲۰۰ ۱۴۱,۶۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰ ۵۰۱,۰۰۰ ۱,۹۰۲,۰۰۰ ۹۵۱,۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۱۰۱۰۰۰ D IR,EP IFN اصفهان ۴ ۳۰۴,۴۰۰ ۱۵۲,۲۰۰ ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰ ۲,۱۱۴,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ۱۰۷۰۰۰ D IR,EP,W5 AWZ اهواز ۵ ۵۰۳,۶۸۰ ۲۵۱,۸۴۰ ۲,۱۰۴,۴۰۰ ۱,۰۵۲,۲۰۰ ۴,۱۰۶,۸۰۰ ۲,۰۵۳,۴۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۱۶۳۴۰۰ ۲۶ W5 IHR ایرانشهر ۶ ۲۹۵,۹۲۰ ۱۴۷,۹۶۰ ۱,۰۶۵,۶۰۰ ۵۳۲,۸۰۰ ۲,۰۲۹,۲۰۰ ۱,۰۱۴,۶۰۰ ۹۱۰۰۰۰ ۱۰۴۶۰۰ D EP IIL ایلام ۷ ۳۲۵,۶۰۰ ۱۶۲,۸۰۰ ۱,۲۱۴,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰ ۲,۳۲۶,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰ D EP BJB بجنورد ۸ ۴۱۰,۴۰۰ ۲۰۵,۲۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰ ۸۱۹,۰۰۰ ۳,۱۷۴,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۳۷۰۰۰ ۳۶ EP BXR بم ۹ ۴۵۰,۶۸۰ ۲۲۵,۳۴۰ ۱,۸۳۹,۴۰۰ ۹۱۹,۷۰۰ ۳,۵۷۶,۸۰۰ ۱,۷۸۸,۴۰۰ ۱۶۴۰۰۰۰ ۱۴۸۴۰۰ D IR,EP,W5 BND بندرعباس... 
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .