نرخ بلیت و پروازهای داخلی ایران ایر ، ماهان ، آسمان ، آتا

دو طرفه تا ۲ سال یک طرفه تا ۲ سال دو طرفه ۲ تا ۱۲ سال یک طرفه ۲ تا ۱۲ سال دوطرفه بزرگسال یکطرفه بزرگسال FARE TAX روزهای پرواز هواپیمایی کد شهر شهر ۳۳۱,۹۶۰ ۱۶۵,۹۸۰ ۱,۲۴۵,۸۰۰ ۶۲۲,۹۰۰ ۲,۳۸۹,۶۰۰ ۱,۱۹۴,۸۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۱۱۴۸۰۰ X4 IR ABD آبادان ۱ ۲۸۷,۴۴۰ ۱۴۳,۷۲۰ ۱,۰۲۳,۲۰۰ ۵۱۱,۶۰۰ ۱,۹۴۴,۴۰۰ ۹۷۲,۲۰۰ ۸۷۰۰۰۰ ۱۰۲۲۰۰ D IR,EP,W5 ADU اردبیل ۲ ۳۱۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۵۸۰,۵۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ D IR,EP OMH ارومیه ۳ ۲۸۳,۲۰۰ ۱۴۱,۶۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰ ۵۰۱,۰۰۰ ۱,۹۰۲,۰۰۰ ۹۵۱,۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۱۰۱۰۰۰ D IR,EP IFN اصفهان ۴ ۳۰۴,۴۰۰ ۱۵۲,۲۰۰ ۱,۱۰۸,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰ ۲,۱۱۴,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ۱۰۷۰۰۰ D IR,EP,W5 AWZ اهواز ۵ ۵۰۳,۶۸۰ ۲۵۱,۸۴۰ ۲,۱۰۴,۴۰۰ ۱,۰۵۲,۲۰۰ ۴,۱۰۶,۸۰۰ ۲,۰۵۳,۴۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۱۶۳۴۰۰ ۲۶ W5 IHR ایرانشهر ۶ ۲۹۵,۹۲۰ ۱۴۷,۹۶۰ ۱,۰۶۵,۶۰۰ ۵۳۲,۸۰۰ ۲,۰۲۹,۲۰۰ ۱,۰۱۴,۶۰۰ ۹۱۰۰۰۰ ۱۰۴۶۰۰ D EP IIL ایلام ۷ ۳۲۵,۶۰۰ ۱۶۲,۸۰۰ ۱,۲۱۴,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰ ۲,۳۲۶,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰ D EP BJB بجنورد ۸ ۴۱۰,۴۰۰ ۲۰۵,۲۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰ ۸۱۹,۰۰۰ ۳,۱۷۴,۰۰۰ ۱,۵۸۷,۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۳۷۰۰۰ ۳۶ EP BXR بم ۹ ۴۵۰,۶۸۰ ۲۲۵,۳۴۰ ۱,۸۳۹,۴۰۰ ۹۱۹,۷۰۰ ۳,۵۷۶,۸۰۰ ۱,۷۸۸,۴۰۰ ۱۶۴۰۰۰۰ ۱۴۸۴۰۰ D IR,EP,W5 BND بندرعباس... 

قیمت بلیط هواپیما

  مبدا مقصد نرخ بلیت ریال آبادان اردبیل ۱۵۱۰۰۰۰ آبادان سبزوار ۱۷۵۱۰۰۰ آبادان سیری ۱۳۸۴۰۰۰ آبادان قشم ۱۴۴۷۰۰۰ آبادان کیش ۱۳۳۱۰۰۰ آبادان یزد ۱۲۰۵۰۰۰ اراک بندرعباس ۱۶۷۸۰۰۰ اراک عسلویه ۱۴۹۹۰۰۰ اردبیل دزفول ۱۱۹۵۰۰۰ ارومیه قشم ۲۳۲۹۰۰۰ اصفهان آبادان ۹۴۳۰۰۰ اصفهان ارومیه ۱۳۴۲۰۰۰ اصفهان اهواز ۹۶۴۰۰۰ اصفهان بم ۱۲۴۷۰۰۰ اصفهان بندرعباس ۱۳۶۳۰۰۰ اصفهان چابهار ۱۷۲۰۰۰۰ اصفهان زاهدان ۱۴۴۷۰۰۰ اصفهان سیری ۱۳۱۰۰۰۰ اصفهان عسلویه ۱۱۲۱۰۰۰ اصفهان قشم ۱۴۳۶۰۰۰ اصفهان کرمانشاه ۱۰۴۸۰۰۰ اصفهان کیش ۱۲۶۸۰۰۰ اصفهان ماهشهر ۹۴۳۰۰۰ اهواز بندرعباس ۱۴۰۵۰۰۰ اهواز رشت ۱۲۷۹۰۰۰ اهواز زاهدان ۲۲۷۶۰۰۰ اهواز ساری ۱۳۳۱۰۰۰ اهواز عسلویه ۱۲۸۹۰۰۰ اهواز قشم ۱۴۶۸۰۰۰ اهواز کرمانشاه ۱۲۲۶۰۰۰ اهواز کیش ۱۳۵۲۰۰۰ ایلام مشهد ۱۸۳۵۰۰۰ بندرعباس آبادان ۱۳۸۴۰۰۰ بندرعباس بیرجند ۱۲۲۶۰۰۰ بندرعباس چابهار ۹۲۲۰۰۰ بندرعباس رشت ۱۸۶۷۰۰۰ بندرعباس ساری ۲۰۵۶۰۰۰ بندرعباس کرمانشاه ۱۹۷۲۰۰۰ بندرعباس کیش ۹۴۳۰۰۰ بندرعباس گرگان ۱۹۹۳۰۰۰ بندرعباس یزد ۱۰۲۷۰۰۰ تبریز اصفهان ۱۲۷۹۰۰۰ تبریز اهواز ۱۴۴۷۰۰۰ تبریز بندرعباس ۲۱۹۲۰۰۰ تبریز عسلویه ۲۰۱۴۰۰۰ تبریز قشم ۲۲۸۷۰۰۰ تبریز کیش ۲۱۶۱۰۰۰ تبریز ماهشهر ۱۵۹۴۰۰۰ تهران آبادان ۱۱۸۴۰۰۰ تهران اردبیل ۹۶۴۰۰۰ تهران ارومیه ۱۱۰۰۰۰۰ تهران اصفهان ۹۴۳۰۰۰ تهران اهواز ۱۰۴۸۰۰۰ تهران ایرانشهر ۲۰۳۵۰۰۰ تهران ایلام ۱۰۰۶۰۰۰ تهران بجنورد ۱۱۵۳۰۰۰ تهران بحرگان ۱۲۸۹۰۰۰ تهران بم ۱۵۷۳۰۰۰ تهران بندرعباس ۱۷۷۲۰۰۰ تهران بندرلنگه ۱۶۶۷۰۰۰ تهران بوشهر ۱۳۶۳۰۰۰ تهران بیرجند ۱۳۸۴۰۰۰ تهران پارس‌آباد ۱۰۵۸۰۰۰ تهران تبریز ۱۰۲۷۰۰۰ تهران توحید ۱۴۳۶۰۰۰ تهران جهرم ۱۳۶۳۰۰۰ تهران جیرفت ۱۵۴۱۰۰۰ تهران چابهار ۲۰۲۴۰۰۰ تهران خارک ۱۴۳۶۰۰۰ تهران خوی ۱۱۶۳۰۰۰ تهران داراب ۱۴۵۷۰۰۰ تهران دزفول ۹۶۴۰۰۰ تهران رامسر ۹۶۴۰۰۰ تهران رشت ۹۶۴۰۰۰ تهران رفسنجان ۱۲۶۸۰۰۰ تهران زابل ۱۷۳۰۰۰ تهران زاهدان ۱۷۰۹۰۰۰ تهران ساری ۹۶۴۰۰۰ تهران سبزوار ۱۰۹۰۰۰۰ تهران سنندج ۹۶۴۰۰۰ تهران سهند ۹۳۲۰۰۰ تهران سیرجان ۱۳۵۲۰۰۰ تهران سیری ۱۷۸۳۰۰۰ تهران شاهرود ۹۲۲۰۰۰ تهران شهرکرد ۹۷۴۰۰۰ تهران شیراز ۱۲۶۸۰۰۰ تهران طبس ۱۱۴۲۰۰۰ تهران عسلویه ۱۶۲۵۰۰۰ تهران فسا ۱۳۵۲۰۰۰ تهران قشم ۱۸۴۶۰۰۰ تهران کرمان ۱۳۷۳۰۰۰ تهران کرمانشاه ۹۶۴۰۰۰ تهران کیش ۱۷۰۹۰۰۰ تهران گچساران ۱۲۳۷۰۰۰ تهران گرگان ۹۶۴۰۰۰ تهران لار ۱۵۹۴۰۰۰ تهران لامرد ۱۵۳۱۰۰۰ تهران لاوان ۱۵۵۲۰۰۰ تهران ماهشهر ۱۱۵۳۰۰۰ تهران مشهد ۱۳۱۰۰۰۰ تهران همدان ۹۴۳۰۰۰ تهران یاسوج ۱۱۰۰۰۰۰ تهران یزد ۱۰۰۶۰۰۰ چابهار ارومیه ۲۶۸۶۰۰۰ خرم‌آباد تهران ۹۶۴۰۰۰ خرم‌آباد کیش ۱۵۹۴۰۰۰ رشت اردبیل ۹۲۲۰۰۰ رشت بوشهر ۱۵۲۰۰۰۰ رشت زاهدان ۱۹۳۰۰۰۰ رشت عسلویه ۱۸۲۵۰۰۰ رشت قشم ۱۹۹۳۰۰۰ رشت کیش ۱۸۶۷۰۰۰ زاهدان کرمانشاه ۲۱۱۹۰۰۰ زاهدان کیش ۱۳۰۰۰۰۰ زاهدان گرگان ۱۸۶۷۰۰۰ ساری زابل ۱۸۲۵۰۰۰ ساری شیراز ۱۵۶۲۰۰۰ سیری خارک ۱۱۷۴۰۰۰ شیراز رشت ۱۴۸۹۰۰۰ شیراز ارومیه ۱۷۴۱۰۰۰ شیراز اصفهان ۹۶۴۰۰۰ شیراز بندرعباس ۹۶۴۰۰۰ شیراز تبریز ۱۷۰۹۰۰۰ شیراز چابهار ۱۴۳۶۰۰۰ شیراز رامسر ۱۳۷۳۰۰۰ شیراز رشت ۱۴۴۷۰۰۰ شیراز زاهدان ۱۳۳۱۰۰۰ شیراز عسلویه ۹۶۴۰۰۰ شیراز قشم ۹۸۵۰۰۰ شیراز کرمان ۹۴۳۰۰۰ شیراز کرمانشاه ۱۴۹۹۰۰۰ شیراز کیش ۹۶۴۰۰۰ شیراز لار ۹۴۳۰۰۰ شیراز لامرد ۹۴۳۰۰۰ شیراز مشهد ۱۵۹۴۰۰۰ شیراز یزد ۹۲۰۰۰ عسلویه ماهشهر ۱۱۲۱۰۰۰ کرمان ایرانشهر ۱۹۰۹۰۰۰ کرمان بم ۱۰۰۶۰۰۰ کرمان بوشهر ۹۲۲۰۰۰ کرمانشاه ارومیه ۱۰۶۹۰۰۰ کرمانشاه بوشهر ۱۲۰۵۰۰۰ کرمانشاه عسلویه ۱۵۵۲۰۰۰ کرمانشاه قشم ۱۷۵۱۰۰۰ کرمانشاه کرمان ۲۰۵۶۰۰۰ کرمانشاه لار ۱۶۷۸۰۰۰ کرمانشاه لامرد ۱۸۳۵۰۰۰ کرمانشاه یزد ۱۷۵۱۰۰۰ کیش اراک ۱۶۰۴۰۰۰ کیش ارومیه ۱۳۳۱۰۰۰ کیش بم ۱۶۵۷۰۰۰ کیش چابهار ۲۲۴۵۰۰۰ کرمانشاه کیش ۱۰۵۸۰۰۰ کیش زنجان ۱۱۸۴۰۰۰ کیش ساری ۱۹۸۲۰۰۰ گرگان کیش ۲۲۰۳۰۰۰ مشهد آبادان ۱۹۱۹۰۰۰ مشهد اراک ۱۵۵۲۰۰۰ مشهد اردبیل ۱۶۲۵۰۰۰ مشهد ارومیه ۱۹۴۰۰۰۰ مشهد اصفهان ۱۴۲۶۰۰۰ مشهد اهواز ۱۸۱۴۰۰۰ مشهد ایرانشهر ۱۵۸۳۰۰۰ مشهد بندرامام ۱۸۳۵۰۰۰ مشهد بندرعباس ۱۶۸۸۰۰۰ مشهد بندرلنگه ۱۸۴۶۰۰۰ مشهد بوشهر ۱۷۸۳۰۰۰ مشهد بیرجند ۹۴۳۰۰۰ مشهد تبریز ۱۸۴۶۰۰۰ مشهد چابهار ۱۸۱۴۰۰۰ مشهد خارک ۱۷۹۳۰۰۰ مشهد خرم‌آباد ۱۷۰۹۰۰۰ مشهد دزفول ۱۸۴۶۰۰۰ مشهد رشت ۱۴۷۸۰۰۰ مشهد رفسنجان ۱۴۰۵۰۰۰ مشهد زاهدان ۱۳۰۰۰۰۰ مشهد زنجان ۱۵۸۳۰۰۰ مشهد ساری ۱۰۷۹۰۰۰ مشهد سنندج ۱۷۳۰۰۰۰ مشهد سیرجان ۱۴۳۶۰۰۰ مشهد شاهرود ۹۴۳۰۰۰ مشهد شهرکرد ۱۵۵۲۰۰۰ مشهد عسلویه ۱۹۰۹۰۰۰ مشهد قشم ۱۸۱۴۰۰۰ مشهد کرمان ۱۳۱۰۰۰۰ مشهد کرمانشاه ۱۸۱۴۰۰۰ مشهد کیش ۲۰۴۵۰۰۰ مشهد گرگان ۱۰۲۷۰۰۰ مشهد لار ۱۹۳۰۰۰۰ مشهد لامرد ۱۸۴۶۰۰۰ مشهد ماهشهر ۱۹۱۹۰۰۰ مشهد نوشهر ۱۲۵۸۰۰۰ مشهد همدان ۱۶۴۶۰۰۰ مشهد یزد ۱۲۲۶۰۰۰ یزد ارومیه ۱۶۲۵۰۰۰ یزد زاهدان ۱۲۰۵۰۰۰  Read More →
آخرین خبرها
خروجي RSS
آترين استخدام قيمت گوشي
كليه حقوق براي دزفول | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دزفیل | Dezful|خوزستان محفوظ است .